Nội hàm và thể hiện nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PGS, TS. Vũ Thư – Viện Nhà nước và Pháp luật (Nguồn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp- Van phòng Quốc hội)

Quyền lực nhà nước là vấn đề trung tâm trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, các hoạt động chính trị đều xoay quanh vấn đề cơ bản này.

Trong lập hiến Việt Nam, nếu như ở Hiến pháp 1946, vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước được thể hiện bằng các quy định ngắn gọn và khá “trần trụi” với ảnh hưởng rõ rệt của nguyên tắc phân quyền thì đến các Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 trước khi sửa đổi, bổ sung, vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước chỉ thấy được qua sự phân tích khoa học về các quy định về lập pháp, hành pháp, tư pháp và tương quan giữa chúng, để từ đó nhận định rằng, tổ chức quyền lực nhà nước được làm theo nguyên tắc có thể gọi là tập quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Vào lần sửa đổi, bổ sung cuối năm 2001, Điều 2 của bản Hiến pháp 1992 từ quy định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức” đã được thay thế bằng quy định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

 Như vậy, ở đoạn 2 của quy định trên đây, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến nước ta, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước đã được ghi nhận trực diện và rõ trong bản Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Quy định hiến pháp về nguyên tắc này chỉ là sự thể chế hoá quan điểm về quyền lực nhà nước ghi trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: “Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó”[1][1]. Đương nhiên, Điều 2 trên đã cân nhắc và diễn đạt có khác ít nhiều với ghi nhận trong Cương lĩnh. Thực tiễn tổ chức quyền lực nhà nước ở các nước cho thấy, không có nhà nước nào có thể phân định được một cách “rành mạch” các quyền đó. Vì thế, Hiến pháp ghi rằng: “… có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” là hợp lý.

Phân tích nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trên đây, có quan điểm cho rằng, đó  chính là một dạng thức thể hiện của nguyên tắc phân quyền. Vấn đề chỉ là ở mức nào mà thôi, bởi vì, trong nguyên tắc trên, cụm từ ghi: “… có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” là dấu hiệu của phân quyền.

Nếu quay trở lại những năm 60, 70 của thế kỷ trước, có thể không khó để tìm thấy trong sách báo chính trị, pháp lý nước ta hồi ấy đã hiện diện tinh thần “phân công, phân nhiệm” nói trên trong nhận thức của giới chính trị và giới luật học. Trên thế giới, các học giả tư sản luôn cho rằng, quyền lực nhà nước trong các Nhà nước XHCN là tập trung, tập quyền dẫn đến chỗ độc đoán, không bảo đảm sự tuân thủ pháp chế từ phía chủ thể nắm quyền lực nhà nước và không bảo đảm quyền của con người theo tinh thần mà các nhà tư tưởng tư sản lớn như Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau… đã khẳng định. Chẳng hạn, Montesquieu viết: “Khi mà quyền lập pháp và quyền hành pháp nhập lại trong tay một người hay một Viện Nguyên lão thì sẽ không còn gì là tự do nữa; vì sợ rằng chính ông ta hay Viện ấy chỉ đặt ra luật độc tài để thi hành một cách độc tài. Cũng không có gì là tự do nếu quyền tư pháp không tách khỏi quyền lập pháp và quyền hành pháp. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền lập pháp thì người ta sẽ độc đoán với quyền sống và quyền tự do của công dân; quan toà sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp thì ông quan toà sẽ có cả sức mạnh của kẻ đàn áp”[2][2]. Những tư tưởng tiến bộ như vậy được các học giả, các nhà chính trị tư sản thừa nhận rộng rãi như chân lý không bàn cãi.

Nhưng để chống lại nhận định trên, các nhà luật học ở nước ta (và cả ở các nước XHCN khác) khi đó đã “phản pháo” lại chính bằng việc khẳng định trong Nhà nước XHCN có sự phân công, phân nhiệm chứ không tập trung hoàn toàn quyền lực nhà nước vào cơ quan nào cả. Xem đó thì thấy, quy định của Hiến pháp 1992 (sửa đổi) không phải là điều mới xuất hiện trong thời kỳ đổi mới.

Theo chúng tôi, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước được ghi nhận trong Điều 2 nói trên của bản Hiến pháp thực chất vẫn là nguyên tắc tập quyền, nhưng là tập quyền XHCN. Tại sao lại như vậy? Tập quyền là tập trung quyền lực. Trong Hiến pháp nước ta, tính tập quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước thể hiện ở trọng tâm quyền lực nhà nước rơi vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Điều này được thể hiện ở ba khía cạnh:

1. Xem xét chức năng của Quốc hội được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi) có thể thấy Quốc hội là cơ quan có quyền lực lớn nhất và có khả năng chi phối các quyền hành pháp và quyền tư pháp, thể hiện ở chỗ Quốc hội có các chức năng: lập hiến và lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng nhất, thực hiện quyền giám sát tối cao, tổ chức ra các cơ quan cao nhất của bộ máy nhà nước. 

2. Điều 6 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi) ghi rằng: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” 

3. Tính độc lập của quyền hành pháp và quyền tư pháp khá hạn chế.

Tuy nhiên, tập quyền nhưng dân chủ và tập quyền có sự phân công, phân nhiệm, Quốc hội không tự mình nắm lấy tất cả quyền lực của Nhà nước. Đó chính cơ sở lý giải sự hiện diện nguyên tắc tập quyền XHCN trong quy định tại Điều 2 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi), khác với tập quyền trong các Nhà nước bóc lột trước đó.

Nếu cho rằng quy định tại Điều 2 của Hiến pháp phản ánh nguyên tắc phân quyền thì có lẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều và chẳng có gì phải cần thay đổi lớn.

Nhưng, tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyền như vậy có gì để phân biệt tính chất giai cấp của Nhà nước XHCN nói chung, Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nói riêng với các Nhà nước tư sản? Đã có lúc ở nước ta cũng như các nước XHCN khác, người ta cho rằng tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyền XHCN là để phân biệt với các Nhà nước tư sản tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc phân quyền. Tuy nhiên, điều đó không có cơ sở khoa học nào cả ngoài cái là phải làm cho “khác”.

Hãy chú ý rằng, phân quyền không hề là sự chia sẻ tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Theo C. Mác và Ph. Ăng ghen thì xuất phát từ tính chất xã hội – giai cấp của quyền lực với tính cách là quyền lực thống nhất thì không thể thực hiện được thuyết phân quyền về mặt kỹ thuật. Theo các ông thì học thuyết này chỉ là sự phân công lao động theo chuyên môn trong cơ chế nhà nước với sự thống nhất của quyền lực trong tay giai cấp tư sản[3][3]. Trong cơ cấu quyền lực nhà nước, quyền lập pháp là quyền làm ra luật, thể hiện ý chí quốc gia, ý chí của nhân dân, quyền hành pháp là quyền thi hành ý chí ấy bằng việc thực thi chính sách và luật, quyền tư pháp là quyền xét xử vi phạm pháp luật và phân xử tranh chấp pháp luật để bảo vệ luật. Như vậy, trong bản tính của nó, quyền lực nhà nước luôn là một thể thống nhất các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, không có sự mâu thuẫn.

Trong tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam, một sự kiện cần được đặc biệt chú ý là Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định việc: “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”[4][4]. Đây là chủ trương có tính chất căn bản liên quan đến hướng tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam cần được đánh giá đúng tầm. Với chủ trương này thì quyền lập pháp cũng phải bị giám sát, kiểm tra bằng cơ chế nhà nước. Do đó, chủ trương này về mặt khách quan đã phá vỡ về thực chất nguyên tắc tập quyền vẫn được thừa nhận lâu nay ghi trong Hiến pháp hiện hành với sự hiện diện của nhân tố “kiềm chế, đối trọng”. Cho nên, về mặt pháp lý thì Nhà nước Việt Nam đang được tổ chức quyền lực theo nguyên tắc tập quyền XHCN được Hiến pháp ghi nhận, còn về mặt chính trị thì đã theo hướng phân quyền. Chỉ cần thể hiện rõ hơn về tính độc lập của hành pháp thì chắc chắn đã ngả hẳn sang nguyên tắc phân quyền (có thể gọi là phân quyền XHCN).

Nhưng, để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững trong giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo trong bối cảnh thế giới cạnh tranh thì có yêu cầu khách quan về tăng tính độc lập của hành pháp để tạo lập quyền hành pháp mạnh. Từ đó, chúng tôi cho rằng, có căn cứ khoa học và thực tiễn để xác lập thể chế phân quyền. Thay vì diễn đạt nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyền XHCN, hãy chỉ rõ ra tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam theo nguyên tắc phân quyền, phân quyền XHCN. Phải xoá bỏ “dị ứng” không có căn cứ khoa học về nguyên tắc này cũng như trước đây xã hội lần lượt thừa nhận kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền. Vì pháp luật là sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng. Giả định rằng, áp dụng nguyên tắc phân quyền để pháp luật đó được thực hiện đúng, tốt hơn thì còn gì phải đắn đo?

Cần nhấn mạnh thêm rằng, tính độc lập của quyền hành pháp không bao giờ phá vỡ tính thống nhất của quyền lực nhà nước, bởi vì “Quyền lập pháp thể hiện ý chí chung của quốc gia, quyền hành pháp thì thực hiện ý chí chung ấy”[5][5]. Những gì cần thiết thì đã ghi nhận trong luật theo các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc phân quyền không mâu thuẫn với sự lãnh đạo của Đảng.

Trên đây là thực chất của vấn đề xác nhận nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước. Để diễn đạt nguyên tắc phân quyền trong văn kiện Đại hội, không nhất thiết phải chỉ rõ rằng quyền lực trong Nhà nước Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc phân quyền, mà chỉ cần thể hiện các yếu tố trong tổ chức quyền lực sau đây:

1. Quyền lực nhà nước là thống nhất;

2. Có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;

3. Các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được tổ chức có tính độc lập trong bộ máy nhà nước;

4. Có sự giám sát, kiểm tra nhà nước giữa các quyền.

Như thế là đủ.

[6][1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, 1991, Hà Nội, tr. 20.

[7][2] Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Nhà xuất bản Giáo dục, H, 1996, tr. 100-101.

[8][3] Xem: Đinh Ngọc Vượng, Thuyết “Tam quyền phân lập” trong sách “Tam quyền phân lập” và bộ máy nhà nước tư sản hiện đại, Viện Thông tin Khoa học xã hội, H, 1992, tr. 22.

[9][4]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2006. tr. 127.

[10][5]Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Nhà xuất bản giáo dục, H, 1996, tr. 100-103.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÀM LUẬN: Tỏa sáng kỳ họp cuối

Đinh Thế Hưng

Tỏa sáng kỳ họp cuối” để thêm một lần nữa tiếng dân được vang vọng và

Cử tri có còn thấy đại biểu như ông Lê Quốc Dung trên diễn đàn Quốc hội khóa sau?

 truyền ngọn lửa nhiện tình của tranh luận và phản biện sang Quốc hội khóa sau.

Nhiệm kỳ quốc hội khóa 12 sẽ kết thúc vào năm 2011, rút ngắn 1 năm so với các nhiệm kỳ quốc hội khác. Điều đó có nghĩa kỳ họp thứ 8 khai mạc vào hôm nay sẽ là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ quốc hội này. Có thể nói, quốc hội khóa 12 đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội nước nhà và trong lòng cử tri. Bốn năm đã trôi qua cũng là thời kỳ mà đất nước có nhiều đổi thay. Bên cạnh những vận hội mới, những khó khăn thách thức trì trệ yếu kém đã bắt đầu lộ diện rõ hơn. Hơn ai hết quốc hội với tư cách cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã phải giải quyết những vấn đề đó mà nếu không có bản lĩnh, năng lực thì không dễ chút nào. Đó là việc phê chuẩn việc Việt Nam tham gia WTO, đánh dấu bước hội nhập toàn diện vào sân chơi toàn cầu. Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới mà nước ta cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề và cũng đã vượt qua…

            Các đại biểu quốc hội khóa 12 sẽ được người dân nhắc đến nhiều khi họ là những người bấm nút thông qua các việc đại sự của quốc gia như mở rộng thủ đô, khai thác boxit, xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận, thủy điện Lai Châu và không thông qua các dự án quy hoạch thủ đô, đường sắt cao tốc….Có đặt mình vào vị trí của những người đại biểu quốc hội mới thấy được sức ép của việc bấm nút nặng nề như thế nào. Bởi lẽ, đằng sau nút bấm là bộn bề những thông tin, ý kiến trái chiều,  không chỉ là những khoảng lặng mà là tương lai của đất nước, số phận của rất nhiều  người dân và thế hệ con cháu sau này. Có những chính sách mà hiệu quả của nó cần sự kiểm nghiệm của tương lai nhưng điều ghi nhận ở đây chính là bản lĩnh của những đại diện cao nhất của dân. Bản lĩnh trước vận hội và trước những khó khăn của đất nước.

Một nhiệm kỳ quốc hội sắp qua đi đồng nghĩa với việc có “người ở kẻ đi”. Điều đó phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri sắp tới. Nhưng dù là kỳ họp cuối nhưng cử tri vẫn rất quan tâm tin tưởng và hy vọng chắc chắn sẽ không có cảnh “chợ chiều” bởi tư duy nhiệm kỳ thường thấy ở một số người. Bởi lẽ, ngoài kia cuộc sống vẫn đang bộn bề nhiều vấn đề với những khó khăn cần tháo gỡ, những nguyện vọng của dân cần đáp ứng và cả những việc còn dang dở. Quốc hội họp khi miền Trung đang oằn mình trước cơn lũ dữ và một phút tưởng niệm cho các nạn nhân cần phải có.  Khẳng định điều đó, ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nói rằng, kỳ họp này sẽ là cơ hội để các đại biểu thể hiện tâm huyết và sự thẳng thắn, trung thực của mình vào những lần phát biểu cuối cùng của nhiệm kỳ và họ quyết tâm “tỏa sáng” trong kỳ họp cuối cùng.

Khẳng định này hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta nhìn vao lịch làm việc 32 ngày của quốc hội kỳ họp này: Thông qua và cho ý kiến 19 dự án luật, mổ xẻ, đánh giá các vấn đề nóng hiện nay như: sử dụng tài sản nhà nước của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, vấn đề cho thuê đất, thuê rừng và không loại trừ các vấn đề được coi là nhạy cảm khác như khai thác tài nguyên, vấn đề biển Đông… “Tỏa sáng kỳ họp cuối” để thêm một lần nữa tiếng dân được vang vọng và truyền ngọn lửa nhiện tình của tranh luận và phản biện sang Quốc hội khóa sau.


TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 26/10/2010

Ngày Chủ đề Câu hỏi Câu trả lời  
5/10 làm 2 năm mà không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Tôi làm cho công ty tư nhân, tôi làm được 3 năm, nhưng không thấy ký hợp đồng và không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế.Tôi kiến nghị nếu công ty không đóng bảo hiểm cho tôi thì trả cho tôi 19% lương cơ bản để tôi tự đóng. Tôi làm như vậy có đúng không Trường hợp của bạn thuộc đối tượng phải bắt buộc đóng BHXH theo quy định tại điều 2 Luật BHXH.

Bạn cần yêu cầu công ty làm thủ tục tham gia BHXH bắt buộc cho mình theo đúng quy định của pháp luật mà không được tính BHXH vào lương để bạn tự đóng

5/10 Chế độ bảo hiểm xã hội… Kính gửi luật sư Hưng.
tên tôi là Nguyễn Đăng Trình, tôi đã nghỉ việc tại một công ty cổ phần cơ điện hà nội, được 1 năm, va tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 5 tháng (từ 1/3/2005 tới 14/8/2009 ), khi ký hợp đồng lao động với công ty này thì họ ko cho xem bất kỳ một giấy tờ liên quan gì cả, họ chỉ cho xem phần người lao động ký tên, còn các phần khác bị dán băng dính hết, khi tôi bóc ra xem thì bị họ cướp lại và bảo là ký xong rồi thì về vị trí làm việc đi,sau thời gian nghỉ chờ sổ là 1 năm, bây giờ tôi mới được lấy sổ từ cơ quan về và xem thì được biết là cấp bậc lương là 400.000đ/tháng, mặc dù tôi làm theo năng lực và hưởng theo sản phẩm ( trước những tháng tôi nghỉ thì lương là 2.300.000đ/tháng ) tôi thắc măc họ bảo ký lương như thế thì để tiền bảo hiểm của mình sẽ phải đóng ít đi…? khi có quyết định thôi việc tôi không được hưởng một chế độ nào cả, khi tôi hỏi là sao em không có tiền trợ cấp, thì giám đốc Nguyễn Trọng Nam nói “bây giờ công ty đang khó khăn nên Tao mà giải quyết cho mày thì công ty này chúng nó nghỉ hết à…” ?
vậy xin hỏi công ty cổ phần cơ điện hà nội ( Tại xóm 6 Đông ngạc- Từ liêm Hà Nội) giải quyết như vậy có đúng không ? và bây giờ tối muốn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần thì cần làm thủ tục gì và số tiền mà tôi được thanh toán là bao nhiêu ..?
Như anh trình bày thì công ty đã có những sai phạm xâm phạm đến quyền lợi của người lao động như
– Ký hợp đồng lao động mà không cho người lao động xem hợp đồng.

–         Đóng BHXH không đúng với mức lương thực nhận của người lao động (có sự gian lận về BHXH).

–         Nếu anh có đủ căn cứ chúng minh được những sai phạm trên của công ty thì anh có quyền yêu cầu công ty đóng BHXH đúng theo mức lương thực nhận của anh.

–         Anh có thể nhận chế độ BHXH 01 01 lần theo quy định tại điều 55 luật BHXH với mức mỗi năm đóng BHXH được thanh toán 1,5 tháng lương đóng BHXH. Thủ tục gồm sổ BHXH, quyết định thôi việc. Đơn xin nhận chế độ BHXH 01 lần. Làm thủ thủ tục tại cơ quan BHXH nơi anh tham gia BHXH.

5/10 Tôi có nên chờ nâng lương sang bậc 2 rồi chuyển ngạch sau không Tôi hiện là Giáo viên Tiểu học, muốn hỏi về cách tính lương từ Cao đẳng sang Đại học như thế nào?
Hiện nay, tôi là Giáo viên giảng dạy tại một trường Tiểu học và hưởng lương bậc 1, hệ số 2.10 (Cao đẳng).
Tính đến 01/10/2011 là tôi được nâng bậc 2, hệ số 2.41 (Cao đẳng).
Nhưng trong thời gian tháng 12/2010 tôi cũng làm hồ sơ chuyển ngạch sang lương Đại học và sẽ được hưởng nghạch lương đại học kể từ ngày 01/08/2011.
Vậy, anh (chị) có thể cho tôi biết tôi nên chờ nâng lương sang bậc 2 rồi chuyển ngạch sau (Như vậy phải mất 1 năm hưởng lương Đại học trong khi đã có bằng Đại học) hay cách nào có lợi hơn?
 
5/10 luat lao dong anh Khanh sinh nam 1980 ki hop đồng ko thời hạn voi cơ quan cơ khí hải vân mot doanh ngiệp nhà nc để làm công nhân cơ khí cho xí ngiệp tu ngay 1/6/2000. ngay 30/4/2001 Khanh tham gia một vụ đua xe trái phép gây tai nạn bị viện kiểm sat tinh ra lệnh tạm giam 30 ngay. hết thoi hạn tạm giam Khanh dc trả về và miễn truy cứu trach nhiem hinh su do muc lỗi của Khanh ko nang lam. Khanh chị bị xu phat hanh chinh.khi Khanh tro lai xi nghiep de lam viec thi dc trả loi xi nghiep da don phuong cham dut hop dong voi Khanh vi anh co hanh vi vi pham phap luat.hơn nua trong thoi gian bị tam giam cong ty can duy tri san xuat nen da thue nguoi khac thay the.
hoi:quyet dinh cua cong ty co dung quy định pháp luật ko. Xin luật sư giai thich
Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 44/2003/ND-CP ngày 9/5/2003 của Chinh phủ hướng dẫn Bộ luật lao động như sau:

Trong trường hợp người lao động bị tạm giữ hình sự, khi hết thời hạn tạm giữ, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động làm công việc cũ hoặc sắp xếp công việc mới.

Căn cứ quy định này thì Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh Khanh là trái pháp luật./.

5/10 bai tap luat lao dong anh H là thợ mộc kí hợp đồng ko thời hạn với công ty chế biến lâm sản hông hà để làm việc tại xưởng mộc công ty công ty có 4 xương gồm xương cua,mộc ,cơ khí,hoàn thành.ngày 13/4/2002. xuong cơ khí bị hỏa hoạn làm cháy toàn bộ trang thiết bị và vật tư nguyên liệu của xương.lí do bị chap điện.lấy lí do đó ngay 3/3/2002. BGĐ công ty ra thông báo cho H và một số công nhân khác của công ty sẽ chấm dứt hop dông lao động với họ sau 30 ngay kể từ ngay thông báo.anh H ko đồng ý voi cac lí do sau:
-anh là công nhân dai hạn nên công ty ko có quyền tu y chấm dut hợp đồng khi ko có su chap thuận cua anh.
-hoa hoan xay ra tai xuong cơ khí ko liên quan gi đến xuong moc noi anh lam viec nên ko thê cham dut hđ lao động voi anh
-thoi han bao truoc 30 ngay ko dung qđ pl
hỏi:- công ty hồng hà có quyền đơn phương chấm dut hợp đồng lao động với h ko . tại sao?
– nhưng li do h đưa ra có đúng voi quy định pháp luật ko
Điểm d khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động quy định một trong những căn cứ để NSDL Đ đơn phương chấm dứt H Đ L Đ với người lao lao động là: Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Trường hợp bạn hỏi, nếu công ty khó khăn thực sự và đã tìm cách khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là có căn cứ. Tuy nhiên, công ty phải báo trước cho anh H ít nhất 45 ngày chứ không phải 30 ngày

5/10 bai tap luat lao dong ngay 1/2/2000 chi Lam sinh năm 1974 kí hợp đồng lao động có thời hạn 1nawm với công ty tnhh tây nguyên. nội dung công việc chi Lam phải làm theo hợp đồng là nhân viên bán hàng tại quầy hàng giới thiệu sản phẩm của công ty.khi hợp đông hết thời hạn chị Lam tiếp tục công việc trên mà ko bên nào tỏ ý chấm dứt hượp đồng.đến tháng 8 năm 2001 khi dc tin chị Lam đang mang thai thì ban giám đốc công ty thông báo cho chị Lam chấm dứt hợp đồng với chị,sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. chị Lam phản đối qđ của ban gđ.hỏi qđ của ban gđ đúng hay sai theo qđ của luật lao động. Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động thì sau khi hợp đồng xác định thời hạn của chị Lam và công ty kết thúc, chị Lam vẫn tiếp tục làm việc mà hai bên không ký hợp đồng mới thì hợp đồng cũ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Theo Khoản 3 Điều 39, khoản 3 điều 111 thì công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đông flao động với chị Lam khi chị có thai.

5/10 van de lien quan den luat lao dong toi dang lam viec tai mot doanh nghiep voi thoi gian ki ket hop dong la tu ngay 01/12/2009 den 01/12/2010 nhung hien nay do co noi khac tra luong cao hon nen toi mon cham dut hop dong lam viec noi toi hien dang lam va toi da bao truoc 60 ngay . vay toi muon hoi neu lam nhu vay thi dung hay sai ? tai sao Trường hợp của bạn ký hợp đồng xác định thời hạn với côngty, nên nếu theo quy dịnh tại Điều 37 Bộ luật lao động, muốn đươn phương chấm dứt Hợp đồng bạn cần phải:

Có một trong những lý do sau đây:

–         Không được trả lương, bố trí công việc đúng như hợp đồng lao động, vì lý do sức khoẻ, bản thân, gia đình có hoàn cảnh hó khăn, chuyển chỗ ở, được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước…

–         Bạn phải báo trước ít nhất 30 ngày

–         Nếu không báo trước hoặc không có lý do như trên bạn bị coi là đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái pháp luật và phải bồi thường cho công ty ½ tháng lương

5/10 Can bo hiep quan tham gia cong doan o dau??? Em gái tôi là cán bộ dân số gia đình của UBND phường được 3 năm. Nay có lệnh điều động lên Trung tâm dân số quận, lĩnh lương trên Trung tâm dân số quận nhưng vẫn làm việc tại UBND phường (cán bộ hiệp quản). Vậy tôi xin hỏi em gái tôi có thể tiếp tục tham gia công đoàn của UBND phường (nơi công tác) hay phải chuyển sinh hoạt công đoàn lên nơi trả lương (TT dân số quận)??? Như bạn trình bày thì em gái bạn đã chuyển công tác lên cơ quan mới. Em gái bạn sẽ làm thủ tục sinh hoạt trong cônbg đoàn của cơ quan mới
5/10 Hỏi về chế độ dưỡng sức Tôi hiện là GV của một trường tiểu hoc , vừa qua tôi bị ốm phải điều trị ở bệnh viện từ nay 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 mới ra viện. Bác sĩ ghi được nghỉ 7 ngày sau khi ra viện .Vậy tôi được thanh toán tiền BHXH như thế nào.Với mức lương của toi hiện nay là 3.96 nhờ luật sư tính hộ Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo thời gian đóng BHXH. Chị không nói rõ chị đóng BHXH bao nhiêu năm nên chúng tôi không thể tính cụ thể. Xin giới thiệu quy định của Luật BHXH để chị tham khảo:

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.

Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

c) Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.  

5/10 Xin anh chị cho em hỏi 1.Trước đây Tôi làm việc tại TP.HCM và tham gia BHXH tại Công ty A, nay Tôi làm việc tại bình dương và tham gia BHXH tại Công ty B. Tôi đã chuyển sổ BHXH từ Công ty A đền Công ty B để đóng tiếp. Vậy nếu tôi muốn lãnh tiền BHXH khi không tham gia nữa thì lãnh ở đâu ?.
2. Số CMND trong sổ BHXH ban đầu khác với số CMND hiện tại nhưng Công ty B vẫn đóng BHXH cho tôi theo sổ BHXH củ. vậy có ảnh hưởng gì cho tôi sau này; Nếu có là gì và tôi phải làm thế nào ?
Nếu bạn tiếp tục làm việc tại công ty B với bằng hợp đồng lao động xác định thời hạn, không xác định thời hạn thì bạn phải tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc mà không được lĩnh tiền BHXH 01 lần.

Nếu bạn không làm việc ở đâu nữa và không tham gia BHXH tự nguyện bạn được nhận chế độ BHXH 01 lần sau năm kể từ ngày thôi việc

Bạn cần mang hai chứng minh thư đến cơ quan BHXh để chỉnh sửa lại hồ sơ tham gia BHXH

5/10 hoi ve nghi bao san toi lam o co quan nha nuoc, nghi bao san 4 tháng, cuoi năm thu trưởng co quan thong bao cho toi chi tham gia kiểm điểm công tác năm nhưng không được tham gia xếp loại, tức khen thưởng về danh hiệu lao động tiên tiến. Mặc dù khi đi lam lại tôi vẫn hoàn thành công việc theo chỉ tiêu cấp trên và cơ quan đề ra,
Thủ trưởng tôi triên khai
như vậy la đúng hay sai?
 
5/10 Nhân viên nghỉ quá số ngày phép qui định Tôi có nhân viên xin nghỉ phép 10 ngày vì đám cưới.Theo qui định thì chỉ được nghỉ 03 ngày.Nếu nhân viên cương quyết nghỉ 10 ngày thì Cty có thể phạt hình thức kỹ luật cao nhất không? Theo quy định tại điều 76 và 78 Bộ luật lao động, Nghỉ phép hàng năm và nghỉ kết hôn là hai ngày nghỉ khác nhau.

Nghỉ phép hàng năm là 12 ngày trong một năm. Nghỉ kết hôn là ba ngày. Nếu nhân viên công ty bạn xin nghỉ phép và kết hợp nghỉ kết hôn thì nhân viên đó không vi phạm luật lao động.

5/10 Xin thôi việc bảo lưu BHXH Tôi 50 tuổi, công tác đóng BHXH 32 năm, nay bị chấn thương đầu gối vỡ sụn chêm cách 6 tháng chân còn đau và hạn chế gấp duỗi, tôi đã làm 3 đơn thôi việc vì lý do sức khỏe từ tháng 05/2010 đến nay, nhưng cơ quan không ký, muốn tôi ra giám định sức khỏe để giải quyết, e không đạt MSLĐ 61%, Nếu tôi không ra GĐSK mà nghỉ luôn, chốt sổ BHXH chờ đủ tuổi hưu hoặc sau này giám định sức khỏe về hưu non có được không? Khi nghỉ có phải đóng BHXH không? Ông bà đã đủ năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Do đó, nếu không muốn đi giám định để nghỉ hưu trước tuổi với mức lương thấp hơn, ông bà có quyền xin nghỉ việc, chốt soor BHXH chờ đến khi đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí bình thường (khi chốt sổ chờ hưu trí, ông bà không phải đóng BHXH)
5/10 Tai nạn lao động trên đường đi làm về Tôi bị tai nạn vấp đá té xe máy trên đường đi làm về, chấn thương gối chân (P), không đi được, phải gửi xe máy nhà dân bên đường, rồi được chở đi cấp cứu chụp film Cắt lớp phát hiện vỡ sụn chêm, phải điều trị dài ngày, tôi đã làm đơn cho công an giao thông thành phố, xin xác minh vụ việc, công an đã điều tra và xác nhận cho tôi, đúng là tai nạn xe máy, không gây tác hại cho ai và không vi phạm luật giao thông.
xin hỏi tôi sẽmđược hưởng các chế độ gì? TNLĐ? Lương?
Trường hợp của bạn được xác định là tai nạn lao động nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên theo quy định tại điều 39 Luật BHXH. Bạn được hưởng chế độ BHXH dành cho người bị tai nạn lao động như sau:

–         Nếu khả năng lao động bị suy giảm từ 5- 30% bạn được nhận chế độ trợ cấp 1 lần:

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

–         Nếu khả năng lao động bị suy giảm từ 31% trở lên bạn được nhận chế độ trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.  

Ngoài ra theo quy định tại Điều 107 BLL Đ, công ty bạn phải: Chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo quy định tại điều 143 Bộ luật Lao động, công ty vẫn phải trả lương cho bạn trong thời gian bạn chữa trị TNLDD

5/10 Thư hỏi Em muốn hỏi là em dong BHXH một năm bây giờ em ko làm cTy đó nữa em chuyển CTy khác em xin bảo hiểm đó về đòng tiếp có được ko? Đóng bao nhiêu thì mới xin chuyển bảo hiểm được. trường hợp của em thì làm thế nào? Trường hợp của bạn, bạn được chốt sổ BHXH tại công ty cũ, sau đó mang về công ty mới tiếp tục tham gia BHXH. Thời gian tham gia BHXH tại công ty cũ được cộng vào với thời gian tham gia BHXH sau này. Luật BHXH không quy định đóng BHXH bao nhiêu năm mới được chuyển sổ BHXH nên bạn có quyền chuyển sổ BHXH bất kể bạn đã đống BHXH được bao nhiêu thời gian.
5/10 Trả Tiền Lương Công ty tôi ký hợp đồng vô thời hạn với tôi.khi tôi làm đơn nghỉ việc thì sau 45 ngày tôi mới được nghỉ việc,nhưng giám đốc công ty tôi thỏa thuận cho tôi nghỉ ngay hôm tôi làm đơn xin nghỉ việc luôn.Vậy công ty có trả lương 45 ngày công đó cho tôi không. Nếu công ty đề nghị chấm dứt hợp đồng ngay và bạn đồng ý thì hợp đồng lao động chám dứt, công ty không phải trả lương cho bạn.

Nếu bạn không nhất trí mà tiếp tục duy trì công việc và chấm dứt sau 45 ngày thì công ty vẫn phải trả lương cho bạn.

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động ngay và bạn không đồng ý thì công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bạn

5/10 Hỏi về chế độ nghỉ thai sản Em làm việc ở 1 cty ở Hà Nội và được đóng bảo hiểm XH. Trong HĐLD có ghi mức lương đóng bảo hiểm là hệ số 2.34 nhân với mức lương tối thiểu. Em kí ngày 15/3/2010 và sau 6 tháng thì e thôi việc( tức là ngày 15/09/2010). Như vậy chế độ thai sản của e được hưởng như thế nào? Em có tìm hiểu là được hưởng 4 tháng lương đóng BH nhưng từ ngày 1/5/2010 mức lương tối thiểu tăng lên 730.000 như vậy e sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Em đang ở Gia Lâm, Hà Nội thì sẽ đến BHXH của huyện để lĩnh hay phải đến nơi mà cty e đã nộp bảo hiểm Theo quy định tại điều 28 Luật BHXh thì bạn  được hưởng chế độ thai sản khi bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại điều 35 Luật BHXH Mức hưởng chế độ thai sản nhưu sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Bạn đến cơ quan BHXh Gia Lâm để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản

5/10 Chế độ cho người lao động xin nghỉ việc Tôi làm công nhân trong một xí nghiệp A của nhà nước từ năm 1986. Đến năm 1992 tôi chuyển về Công ty B cũng của nhà nước. Đến năm 2005 công ty B cổ phần hoá và Nhà nước không nắm giữ cổ phần. Đến tháng 9 năm 2010 tôi xin nghỉ việc theo đúng chế độ (báo trước 45 ngày làm việc). Vậy khi nghỉ việc tôi được hưởng các chế độ gì và cách tính như thế nào (Thời gian công tác trên của tôi đều được đóng bảo hiểm xã hội và ký hợp đồng không xác định thời hạn) Về BHXH: Ông (bà) đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nếu anh chị đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì ông, bà được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 50 Luật BHXH.

–         Nếu ông bà chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì ông bà có quyền chốt sổ BHXH đợi đến khi đủ tuổi nhận chế độ hưu trí.

+ Ông bà được hưởng chế dộ BHXH thất nghiệp cho thời gian từ 1/1/2009 đến ngày nghỉ việc

Về trợ cấp thôi việc: Ông bà được công ty trả trợ cấp thôi việc với mức mỗi năm làm việc nhận 1/5 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có). Lương để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

–         Thời gian tính trợ cấp thôi việc tính ngày ông bà làm việc tại công ty đầu tiên đến ngày  31/12/2008 (ngày BHXH thất nghiệp có hiệu lực).

Ông bà tham khảo thêm Nghị định Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

5/10 Den bu tai nan giao thong lam chet nguoi Bố tôi tuổi 74 bị tai nạn giao thông vào khoảng 6h sáng ngày 4/9/2010.Khi bố tôi đi tập thể dục đã đi bộ sang đến hết phần đường bên kia,mà đoạn đường đó là đường một chiều thì bị xe máy không làm chủ tốc độ đã vượt ô tô tải khi khuất tầm nhìn sát vỉa hè bên trái đâm phải.Tình trạng 6 ngày nằm viện với khoa tăng cường ,bệnh án đa chấn thương sọ não,chân trái gãy 3 đoạn và đã mất.Về phía bên gây tai nạn đã không một lời thăm hỏi.Bên công an đội 2 đã dựng lại hiện trường và xác nhận pháp y.Đây là sự mất mát quá lớn:về người ,tinh thần,kinh tế cho cả gia đình.Cho đến hôm nay đã được 1 tháng nhưng vẫn chưa thấy bên gọi gia đình đến giải quyết.
Gia đình chúng tôi xin một lời khuyên của luật sư lên phải làm như thế nào.và trường hợp bố tôi thì trách nhiệm của bên gây tai nạn theo pháp luật thì như thế nào?
Trước hết xin chia sẻ với mất mát của gia đình anh chị.

Như anh chị trình bày thì người đi xe máy đã có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự.

Anh chị nên làm đơn đề nghị cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự để xử lý người vi phạm và bảo vệ quyền lợi của mình

5/10 Khi thanh lap doanh nghiep thi hoat dong torng thoi gian may thang phai dang ky BHXH cho NLD Anh/chi cho e dc hoi, khi doanh nghiep thanh lap thi hoat dong trong thoi gian may thang phai dang ky BHXH cho NLD, co quy dinh nao cua Luat quy dinh van de nay ko ? Luật BHXH không quy định doanh nghiệp thành lập bao lâu phải tham gia BHXH mà Khoản 1 điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:  Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định
4/10 Hợp đồng lao động Công ty tôi có ký HĐLĐ ngắn với các công nhân thuê ngoài. Năm 2009 công ty tôi có ký hợp đồng với đại diện là tổ trưởng (có kèm theo danh sách trích ngang công nhân của tổ đó). Sang 2010 tôi nghe nói ko được phép ký HĐ với tổ tưởng như vậy? Hãy cho tôi biết có căn bản nào quy điinhj về trường hợp này ko? Hiện tôi Công ty tôi ký HĐ với người lao động < 3 tháng/lần. Một năm ký 4 hợp đồng ngắn hạn với những lao động đó có được ko? Theo khoản 2 Điều 30 Bộ luật lao động, công ty bạn có quyền ký hợp đồng lao động với người được ủy quyền hợp pháp của nhóm người lao động. Hợp đồng này có hiệu lực như hợp đồng ký kết với từng người.

Theo khoản 2 Điều 27 BLL Đ, công ty bạn chỉ được ký hai lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với 1 người lao động. Lần thứ 3 trở đi, công ty bạn phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn./.

4/10  Bồi thường chi phí đào tạo Tôi xin được tư vấn nội dung như sau:
– Tháng 9 năm 2006, tôi được tuyển dụng vào trường Cao đẳng công lập thuộc công chức nhà nước.
– Tháng 12 năm 2008 tôi xin nhà trường cho tôi được đi học liên thông Đại học 1,5 năm (tập trung). Có quyết định cử đi học nhưng toàn bộ chi phí học tập do cá nhân tự lo, chỉ được hưởng tiền lương căn bản hàng tháng.
– Đến tháng 8 năm 2010, tôi đã hoàn thành chương trình học, tôi trở về trường viết đơn xin nghĩ việc với lý do hoàn cành do đình neo đơn. Nhà trường có ý kiến chấp nhận cho tôi được nghĩ việc và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định nhưng tôi phải bồi thường tiền lương mà trong quá trình tôi đi học.
– Trước khi đi học tôi không ký bất cứ cam kết gì? chỉ có quyết định cử đi học với nội dung: kinh phí học tập do cá nhân tự lo.
Vậy cho tôi hỏi:
1. Nhà trường buộc tôi phải bồi thường tiền lương trong thời gian đi học có đúng với quy định của pháp luật không?
2. Hiện tại thì áp dụng theo Nghị định nào?
Theo quy định tại Điều12  54/2005/N§-CP   thì công chức chỉ phải bồi thường chi phí đào tạo khi được đào tạo xong tự ý bỏ việc. Đang trong thời gian đào tạo thì tự ý bỏ việc.

Trường hợp của bạn, bạn thôi việc có sự đồng ý của cơ quan bạn nên không phải là tự ý bỏ việc.

Do đó, bạn không phải bồi thường chi phí đào tạo. Trường bạn buộc bạn phải bồi thường chi phí đào tạo là không đúng.

4/10 Cán bộ làm việc tại miền núi nay nghỉ hưu tại miền xuôi có được truy lĩnh bảo hiểm không Bố tôi công tác tai Sơn La, nay về nghỉ hưu tại Hưng Yên, Mức lương hưu hàng tháng hiện nay của bố tôi bị cắt mất tiền trợ cấp khu vực. Suốt thời gian công tác bố tôi đóng bảo hiểm theo tổng lương có trợ cấp khu vực miền núi. Nay bố tôi có được truy lĩnh bảo hiểm không?  
4/10 BHXH cho Giám Đốc e làm ở công ty CP. Giám đốc e là thành viển của HĐQT. nay e dược giao lam mang BHXH nhưng e ko biết trích nộp BHXH cho gia,s đốc theo chế độ nào và mức lương ra sao Theo quy định tại tiểu mục2.1 mục II Quyết định số 902/QD- BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tiền lương, tiền công để tính đóng BHXH, BHYT của người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và kiểm soát viên là mức tiền lương do Điều lệ của Công ty quy định nhưng phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố.
5/10 mức đóng bảo hiểm đối với nhân viên trong trường mầm non có hệ số lương là một phẩy đóng 28,5% có đúng không em đang làm tai trường mầm non Đại Xuyên
địa chỉ: Đại Xuyên-Phú Xuyên-Hà Nội
em đã có hợp đồng của huyện Phú Xuyên với mức lương là 730.000.Em đã có bằng cao đẳng kế toán vậy cho em hỏi mức bảo hiểm mà em phải đóng là 28,5% có đúng không?
Theo quy định tại điều 91 Luật BHXHbạns ban bạn
5/10 các chế độ được hưởng và cách tính lương hưu? Mẹ tôi đang chuẩn bị về hưu đúng tuổi, công tác được 33 năm, đóng BHXH được 33 năm.vậy số tiền lương hưu mẹ tôi được hường là bao nhiêu,và được hưởng thêm những khoản nào nữa không?
Chân thành cám ơn>
 Theo quy định tại điều 51 Luật BHXH thì: . Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Mứcc bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lương hưu của mẹ bạn bằng 75% bình quân lương 1 tháng của 5 năm cuối đóng BHXH

Ngoài ra theo quy định tại điều 54 Luật BHXH, mẹ bạn còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.  Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.  

5/10 Xin tiếp tục được tham gia đóng BHXH cách đây 02 năm công ty tôi làm ăn không hiệu quả nên công ty ngừng hoạt động và cũng ngừng đóng BHXH cho nhân viên, nay muốn được tiếp tục đóng lại cho họ thì làm như thế nào? Theo điều 93 Luật BHXH: Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời gian không quá mười hai tháng. (Xin lưu ý công ty bạn chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ tử tuất, hưu trí). Trong thời gian tạm dừng đóng này đơn vị vẫn phải đóng đủ số tiền vào các quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ BHYT.

Công ty bạn xuất trình tất cả các văn bản chứng minh cho việc tạm dừng đóng trước đây cho cơ quan BHXH và làm thủ tục tiếp tục đóng BHXH bình thường

5/10 Bhxh cty tôi thanh lập 2005 nhưng chưa mua bh nay cty tôi mua bh thi phải bị truy thu ,truy thu từ 2006 đến nay .tôi muốn hỏi cty pải đóng như thế nào Theo quy định tại quyết định số 902/Q Đ-BHXH ngày 26/6/2007 của BHXH Việt Nam thì :

8.2. Điều kiện truy đóng: Người lao động là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; có tên trong danh sách lao động, tiền lương của đơn vị và có đủ hồ sơ liên quan đến thời gian truy đóng BHXH.

8.3. Thủ tục truy đóng.

8.3.1. Người sử dụng lao động: Lập “Danh sách truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc” (Mẫu số 04-TBH) và công văn kèm theo các hồ sơ liên quan của người lao động gửi cơ quan BHXH.

8.3.2. Cơ quan BHXH: Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra, xác định số tiền phải truy đóng; mức truy đóng là 20% BHXH và 3% BHYT (nếu có) tính theo tiền lương, tiền công và mức lương tối thiểu tại thời điểm đóng.

8.4. Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho người lao động.

5/10 Bồi thường tai nạn lao động Công ty tôi có 1 vụ tai nạn lao động như sau:
Trong quá trình làm việc, 1 anh công nhân bị 1 cây giấy board đỗ xuống làm gãy chân anh ta, anh đã điều trị vết thương trong vòng 7 tháng, hiện giờ anh đã đi làm lại bình thường. Trong quá trình điều trị anh đã không xin giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội đầy đủ, công ty có yêu cầu anh ấy phải gặp bác sĩ điều trị để xin bổ sung giấy nghỉ ốm ( để tránh tình trạng vết thương ổn rồi mà anh không đi làm mà tự ý nghỉ ở nhà ) nhưng anh nói là có xin nhưng bác sĩ nói lâu quá rồi không cho lại được. Nếu theo điều 107 thì công ty sẽ trả đầy đủ tiền lương cho anh trong quá trình điều trị nhưng do không có giấy xác nhận nghỉ ốm của bác sĩ nên công ty tôi không biết sẽ trả lương cho anh ta như thế nào vì không biết rõ khoảng thời gian điều trị,
   
5/10 Tai nạn lao động Tôi đang làm hợp đồng có thời hạn hợp đồng dưới 1 năm. Tai VNPT. khi di làm xảy ra tai nạn lao động khi đang làm việc, mà không có đồ bảo hộ, không nộp bảo hiểm xã hội & BHYT. đến khi họp hội đồng xong thì kết luận là do lỗi người lao động là đúng hay sai, sau khi tai nạn sau 6 tháng mới được giám định y khoa. theo luat the nao la dung? Bồi thường như thế nào? bệnh án là chấn thương sọ não va phải mổ phẫu thuật. Như bạn trình bày thì anh bạn được hưởng các chế độ dành cho người bị tai nạn lao động. Cụ thể:

Theo điều 107 BLL Đ, người sử dụng lao động phải trả toàn bộ chi phí chữa trị, trả lương cho những ngày điều trị tai nạn.

Do công ty không đóng BHXH cho anh bạn nên công ty phải trả cho anh bạn khoản tiền tương ứng với quy định của luật BHXH dành cho người lao động bị tai nạn lao động.

Thủ tục: căn cứ mục 1 Phần III Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động như sau:

–    Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đối với người bị tai nạn lao động theo quy định sau:

+ Biên bản điều tra tai nạn lao động theo theo quy định hiện hành của pháp luật;

+ Biên bản giám định (văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động) của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền;

+ Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động.

 
3/10 Tro cap tai nan lao dong Anh trai tôi bị tai nạn trên đường đi làm tình trạng gãy chân phải, giờ vào làm là 7h30, giờ xảy ra tai nạn là 7h10.Anh tôi đã ký hợp đồng tại công ty. Xin hỏi:
1.Trường hợp của anh tôi có được xét là tai nạn lao động không?
2. Nếu được xét, anh tôi có được hưởng các chế độ giống như tai nạn lao động không và cụ thể được hưởng bao gồm những gì, anh tôi phải làm các thủ tục như thế nào, có cần biên bản công an giao thông không?
3. Trường hợp anh tôi được quy định rõ ở điều khoản nào
Căn cứ điều 34 Luật BHXh thì trường hợp của anh bạn được coi là tai nạn lao động và được hưởng chế độ dành cho người lao động. Các chế độ cụ thể, bạn tham khảo điều 107 BLL Đ, diều 39, 42, 43 Luật Bảo hiểm xã hội.

Thủ tục:

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, gồm:

–          Sổ BHXH;

–          Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);

–          Biên bản điều tra tai nạn lao động.

–          Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú.

–          Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

–          Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì ngoài các giấy tờ quy định trên, có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông;

–          Trường hợp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì ngoài các giấy tờ quy định trên

 
2/10 Hoi ve tai nan lao dong Ba toi bi tai nan lao dong trong khi dang lam viec gay gay cot song.Xin cho biet muc boi thuong bi tai nan lao dong theo phap luat nhu the nao? Ba bạn được nhận các chế độ sau:

–         Chi phí chữa trị từ khi cấp cứu đến khi điều trị xong TNLD, tiền lương cho những ngày nghỉ điều trị TNLD. Các khoản tiền này người sử dụng lao động chi trả. (điều 107 Bộ luật lao động)

–         BHXH: Ba anh được hưởng chế độ BHXH tai nạn lao động như sau (quy định tại các điều 42, 43, 44, 45 Luật BHXH):

+ Nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, nhận chế độ trợ cấp 01 lần Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

+ Nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên nhận chế độ trợ cấp 1 lần. . Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.  

+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. 

. Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.  

 
5/9 tư vấn về giải quyết tai nạn lao động Tôi xin hỏi 02 vấn đề về giải quyết chế độ tai nạn lao động:
1. Khi người lao động bị tai nạn lao động tự ý xin chuyển viện thì người sử dụng lao động có phải chi trả toàn bộ tiền viện phí tại bệnh viện được chuyển đến theo yêu cầu của người bị tai nạn lao động? hay người lao động chỉ chi trả toàn bộ viện phí tai bệnh viện ban đầu?
2. Người sử dụng lao động đống bảo hiểm thân thể cho người lao động, vậy người sử dụng lao động có thể lấy tiền bảo hiểm thân thể để chi trả cho người bị tai nạn lao động thay cho tiền viện phí mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động.
   
5/9 bi tai nan khi lam viec o han quoc toi bi gay chan khi dang lam viec o cong ty,co duoc huong ve nhung bao hiem nao khi toi bi tai nan gay chan phai Theo điều 34 Luật BHXH trường hợp của bạn được coi là tan nạn lao động và được hưởng chế độ BHXH như sau:

+ Nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, nhận chế độ trợ cấp 01 lần Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

+ Nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên nhận chế độ trợ cấp 1 lần. . Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.  

+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. 

. Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.  

 
4/9 co duoc tro cap hay ko toi lam viec tai mot sieu thi voi muc luong co ban chi co 2.1 trieu dong tro cap tien an 15nghin mot bua .Noi toi lam viec la mot gian hang ban do dong lanh .Thoi gian lam viec cua toi la 8 tieng .Tay luon trong tinh trang phai so vao vat lanh .kho bai thi chat doanh so cao .Bao ho lao dong chi co mot chiec ao khoac va gang tay soi khau trang yte lieu .Trong luat nhu vay toi co duoc huong tien tro cap ko. Va toi hoi giam doc sieu thi noi la ca cong ty ko ai duoc huong. Theo Thông tư số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Ngày 26 Tháng 12 năm 2000 của BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề,

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

thì công việc của bạn được xếp vào loại công việc độc hại. Do đó, công ty phải trả trợ cấp độc hại cho bạn.

 
4/9 Chúng tôi có được hưởng phụ cấp độc hại không ? Chúng tôi hiện đang công tác tại đội y tế dự phòng – Trung tâm y tế quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Đội chúng tôi hoạt động cũng như các Trung tâm Y tế dư phòng của các quận, huyện khác Nhưng chúng tôi không được hưởng chế độ độc hại như các đơn vị khác trong cùng thành phố, mà chỉ được hưởng có 30% phụ cấp nghành. Như vậy rất thiệt thòi cho những người đang làm công việc như chúng tôi. Bây giờ chúng tôi biết hỏi ai.    
3/9 Trach nhiem thuoc ve ai Nhân viên trong công ty tôi bi TNLĐ trong khi đi vào công trường thì bị xe nâng của nhà máy nơi công ty thi công cán chết, theo kết luận điều tra của sở TBXH thì bên nhà máy là người chịu trách nhiệm, vậy chi phí bồi thường cho người bị TNLĐ do công ty tôi trả hay nhà máy trả ? Thực sự tôi cũng không hiểu rõ luật lắm, và chi phí đó như thế nào ?  

Hiện nay, Bộ lao động vẫn chưa có hướng dấn về trường hợp bạn hỏi. Tuy nhiên theo trả lời của Cục vệ sinh an toàn lao động thì: Trường hợp “Người lao động bị tai nạn lao động do cơ sở khác gây ra” cần căn cứ vào biên bản điều tra tai nạn lao động, căn cứ những thoả thuận, cam kết (nếu có) của hai cơ sở (cơ sở quản lý người bị tai nạn lao động và cơ sở để xẩy ra tai nạn), để phối hợp giải quyết hậu quả, thực hiện chế độ bồi thường hoặc trợ cấp cho người bị tai nạn lao động.

 
3/9 Tôi muốn hỏi về chế độ thai sản của Bảo Hiểm Tôi đang làm tại một công ty thời trang. Tôi ký hợp đồng với công ty bắt đầu từ 01/07/2009 (Hợp đồng 12 tháng) và bắt đầu đóng BHYT và BHXH. Đến ngày 28/03/2010 thì tôi sinh con. Vậy cho tôi hỏi như vậy tôi đã đủ thời gian để được hưởng chế độ chưa? Theo quy định tại điều 28 Luật BHXH bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con nên bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định  
3/9 Luật lao động Tôi có người thân mới vào làm việc cho 01 cty được 03 tuần, chưa ký hợp đồng lao động.Thì trong quá trình làm việc bị tai nạn lao động do bị phóng điện từ dây trung thế.Hiện nay anh của tôi bị thương tật trên 30%.Như vậy công ty anh tôi đang làm việc phải chịu trách nhiệm như thế nào? –         Trường hợp của anh bạn được coi là tai nạn lao động và được hưởng các chế độ sau: Chi phí chữa trị từ khi cấp cứu đến khi điều trị xong TNLD, tiền lương cho những ngày nghỉ điều trị TNLD. Các khoản tiền này người sử dụng lao động chi trả. (điều 107 Bộ luật lao động)

Ngoài ra, vì công ty chưa đóng BHXH cho anh bạn nên công ty phải trả cho anh bạn khoản tiền trợ cấp tương ứng với trợ cấp quy định tại Luật BHXH

 
3/9 thac mac BHXH Khi sinh mà lãnh tiền BHXH thi người sinh có phải đi k?
hay là chỉ cần kế toán cty làm thủ tục rồi lãnh?
Trách nhiệm làm thủ tục hưởng chế độ BHXH thuộc về người sử dụng lao động Trừ trường hợp người lao động đã thôi việc  
31/8 hoi ve vấn đề tai nạn lao động ban e la công nhân môt công ty may .ngay 28/8/2010 trong giờ làm việc thì tổ trưởng có nhờ bạn ấy khiêng phụ giàn may may năng 800kg ,nhưng ko may chiếc máy đó ngã xuống ngay tay ban e ,làm ban ấy bị gảy xương cùi chỏ tay .nhưng ban em chua có sổ và thẻ BHYT lý do là công ty mói báo tăng nên chưa cấp sổ thẻ kip .cho em hoi bay giờ bạn em có được công ty bồi thường gì không ? nếu bồi thương thì được tính như thế nào ? còn bên phía BHXH bạn em có nhận được khoản chi trả nào không ? nếu được thì thủ tục như thế nào Theo quy định tại điều 107 BLL Đ, công ty phải trả:  Chi phí chữa trị từ khi cấp cứu đến khi điều trị xong TNLD, tiền lương cho những ngày nghỉ điều trị TNLD.

Ngoài ra, vì công ty chưa đóng BHXH cho anh bạn nên công ty phải trả cho anh bạn khoản tiền trợ cấp tương ứng với trợ cấp quy định tại Luật BHXH

 
30/8 Buc xuc vi che do thai san chua duoc giai quyet Toi lam viec tai 1 Cty THHH thuoc dia ban Yen Bai. Toi tham gia dong BHXH tu dau nam 2009. den 27/12/2009 toi sinh chau. den nay 30/8/2010 toi van chua duoc co quan BHXH chi tra tien thai san. Voi ly do DN no tien BH:
Toi muon hoi DN no BH Nam 2010. Toi sinh chau van thuoc nam 2009. Vay che do thai san cua toi co duoc giai quyet khong? Co quan BHXH lam viec nhu the co dung khong?
Tình trạng doanh nghiệp nợ tiền BHXH đang diễn ra phổ biến hiện nay. Khi DN không nộp BHXh cho người lao động thì theo NĐ 135/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/8/2007 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH. Trong NĐ qui định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyết xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH. Bạn cần làm đơn đề nghị Thanh tra lao động của Sở lao động TBXH tỉnh can thiệp để bảo vệ quyền lợi của ình  
28/8 bao hiem xa hoi Tôi bị tai nạn lao động vỡ cột sống phải nẹp vít. Đã được phẫu thuật và điều trị. Vậy sau khi mổ phẫu thuật lấy nẹp vit ra thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Nếu bạn tham gia BHYT thì bạn được hưởng chế độ BHYT theo quy định  
28/8 luat bao hiem xa hoi toi bi tai nan lao dong.toi xin hoi ?
nguoi lao dong tham gia dong bao hiem xa hoi khi bi tai nan lao dong ti le thuong tat bao nhieu % thiduoc huong so cho cap vinh vien.
Trợ cấp vĩnh viễn như bạn nói theo quy định của Luật BHXH là trợ cấp hàng thángĐiều 43 Luật BHXH  quy định:

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.  

 
28/8 bao hiem xa hoi toi bi tai nan lao dong vo cot song ,te hai chan.da duoc giam dinh suc khoe .ti le thuong tat la 40%.vay xin hoi che do tro cap bao hiem xa hoi la nhu the nao ?bao nhieu nam tham gia dong bao hiem xa hoi thi moi huong tro cap Theo quy định tại điều 34 Luật BHXH, bạn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Cụ thể như sau:

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.  

 
25/8 tim hieu ve che do thai san Tôi vừa nhận được quyết định đi làm tại Chi cục thuế kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 nhưng hiện giờ tôi đang mang thai là 5 tháng. Xin hỏi về chế độ thai sản? Theo quy định tại điều 28 Luật BHXH thì lao động nữ phải đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng toàn bộ chế độ thai sản gồm: khám thai và sinh con.

4 Tháng nữa bạn sinh, đến khi sinh con bạn mới đóng BHXH chưa đủ 6 tháng nên bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ sinh con

 
25/8 hoi ve che do nghi giua gio khi nuoi con nho toi da de duoc 8 thang vay toi co con duoc nghi giua gio de cho con bu khong Theo quy định tại điều 115 Bộ luật lao động bạn đang nuôi con dưới 12 tháng nên mỗi ngày bạn được nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú mà vẫn hưởng lương  
23/8 Chấm dứt Hợp Đồng Lao Động Công ty tôi vừa cho thôi việc 1 nhân viên vì lý do làm thất thoát tài sản của công ty. Công ty đã lập biên bản nhưng nhân viên không đồng ý ký. Xin hỏi nếu có chữ ký của 2 người có liên quan làm chứng thì biên bản có hiệu lực không?
Công ty đã đầy đủ lương của các ngày làm việc cộng thêm 2 tháng lương nữa. Xin hỏi công ty thôi việc có trái luật qui định hay không? Hợp đồng lao động đã ký là hợp đồng không xác định thời hạn.
Không nhất thiết biên bản phải có chữ ký của người vi phạm mà chỉ cần co chữ ký của người làm chứng đồng thới trong biên bản phải ghi rõ việc người vi phạm không chịu ký vào biên bản.

Việc xử lý kỷ luật người lao động phải tuân thủ thủ tục quy định tại điều 87 BỘ luật lao động như phải có Hội đồng xét kỷ luật, có sự tham gia của BCH công đoàn cơ sở, có mặt đương sự….và phải có biên bản về việc họp xét kỷ luật lao động

 
23/8 Hợp đồng lao động thời vụ Công ty ký hợp đồng thời vụ 6 tháng với nhân viên. Xin hỏi
1) Mức đóng BHXH va BHYT cho hợp đồng thời vụ là bao nhiêu? Mức 30% trước đây bao gồm BHXH, BHYT và phép năm còn được áp dụng hay không?
2) Mức đóng BHXH va BHYT này có thể thỏa thuận trả chung với lương để nhân viên tự đi đóng được không?
3) Hết 6 tháng nhân viên nghỉ việc, vậy thời gian 6 tháng này công ty có phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên không?
Về mức đóng BHXH cho người lao động không phân biệt hợp đồng mùa vụ hay hợp đồng xác định thời hạn. Điều 91, 92  luật BHXH quy định về mức đóng BHXh như sau:

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động

–         Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Theo quy định tại điều 2 Luật BHXh thì những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, do đó, côgn ty bạn không được trả tiền BHXH vào lương để người lao động tự đống mà phải đóng BHXH cho họ

Khi công ty đã đóng BHXH, BHTN cho người lao động thì không phải trả trọ cấp thôi việc cho người lao động. BHXH sẽ chi trả BH thất nghiệp cho họ./.

 
23/8 Giải quyết chế độ cho người lao động Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi:
1. Có trường hợp 1 công nhân khi đi làm về bị ngã xe máy phải đưa vào viện điều trị, vậy trường hợp này được hiểu là tai nạn rủi ro (theo Điều 22-BLLĐ) hay là TNLĐ (Điều 39-BLLĐ)? Chế độ thanh toán và nguồn chi trả do cơ quan nào chịu?
2. Cũng với trường hợp trên khi điều trị tại bệnh viện có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì tiền khám, chi phi thuốc men, tiền lương trong những ngày điều trị do cơ quan nào chịu? BHXH hay DN?
Theo quy định tại điều 39 Luật BHXH thì trường hợp này được coi là tai nạn lao động khi tuyến đường đi làm về là tuyến đường hợp lý (hàng ngày người lao động vẫn đi về bằng con đường này).

Theo điều 107 Bộ luật lao động Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người bị tai nạn lao động

Trường hợp tỷ lệ mất sức lao động do TNLĐ sau khi giám định từ 5% trở lên, ngoài khaonr tiền do công ty trả như trên, người lao động còn được hưởng chế độ BHXH tai nạn lao động do cơ quan BHXH chi trả

 
20/8 che do doc hai toi muon biet la nguoi can bo chi huy trong cac duong ham khai thac than co duoc coi la doc hai nguy hiem o Theo Thông tư số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Ngày 26 Tháng 12 năm 2000 của BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề,

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

thì công việc của bạn được xếp vào loại công việc độc hại, nguy hiểm

 
1/10 nhận lại con Tôi có một đứa con gái, năm 6 tuổi do khó khăn tôi đã làm thủ tục cho con nuôi người nuôi là dì ruột của bé và đã nhập hộ khẩu ở TPHCM. Nay tôi muốn làm thủ tục xin nhận lại con thì làm thủ tục thế nào? và bắt đầu làm thủ tục ở đâu? Tôi có hộ khẩu ở tỉnh. (bé năm nay 9 tuổi và có sự đồng ý của người nuôi). Xin cảm ơn. Theo quy định tại điều 26 Luật Nuôi con nuôi thì bạn có quyền nhận lại con đẻ đã cho làm con nuôi.

Thủ tục bạn cần làm đơn đến tòa án nơi cư trú của người đang nuôi con bạn để yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi

 
1/10 Help me Doanh nghiệp tư nhân X chuyên sản xuất hàng may mặc,do hàng tồn kho nhiều, không bán được nên chủ doanh nghiệp quyết định tạm chuyển một bộ phận sang sản xuất bao bì. Nhiều công nhân không đồng ý vì cho rằng công việc này trái với hợp đồng lao động đã kí, mức thu nhập lại thấp. Xin hỏi chủ doanh nghiệp X làm như thế có vi phạm pháp luật không? Trường hợp này quyền lợi của người lao động được pháp luật quy định thế nào? Theo quy định tại điều 34 Bộ luật lao động thì công ty có quyền điều chuyển người lao động sang làm việc khác trái nghề nhưng không quá 60 ngày trong 1 năm.

Công ty phải báo trước cho ngươi flao động bị điều chuyển ít nhất 3 ngày.

Người Lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu công việc mới  thấp hơn tiền công việc cũ thì người lao động được hưởng lương cũ 30 ngày. Nhữn ngày còn lại tiền lương mới phải ít nhất bằng 70% lương cũ và không được thấp hơn lương tối thiểu do nhà nước quy định.

 
4/10 Sau khi ly hôn tôi có được chia tài sản không Tôi và chồng tôi kết hôn cũng được 10 năm nhưng những năm qua tôi đã phải chịu đựng rất nhiều các thói hư tật sấu của chồng tôi như ngoại tình, ghen tuông hễ tôi di làm là tim cớ gây gỗ bắt tôi nghĩ việc, còn khi tôi ở nhà đụng không vừa ý chuyện gì thì lại nói đi làm mà nuôi co và không đưa tiền cho tôi chi tiêu. Thậm chí gần đây còn phát tiền cho tôi, nhưng điều này tôi chịu được. Còn dã man hơn thường xuyên dùng bạo lực với tôi. Giờ tôi hết chịu nổi tôi muốn ly dị. Tôi muốn hỏi căn nhà mà chúng tôi đang ở, quyền sử dụng đất vẫn đang còn đứng tên ba mẹ chồng tôi vậy khi ly dị tôi có được quyền gì không? Và nay tôi đang thất nghiệp nếu ly dị chồng tôi có phải trợ cấp hàng tháng cho con tôi không? Nếu bố mẹ chồng chị đồng ý cho vợ chồng chi đất và  căn nhà trên thì căn nhà thuộc tài sản chung của hai vợ chồng và tòa án sẽ chia căn nhà đó khi hhai vợ chồng chị ly hôn.

Nếu bố mẹ chị không cho vợ chồng chị đất và căn nhà đó thì đây không phải là tài sản chung của hai vợ chồng chị nên chị không được chia (vì đất vẫn đứng tên bố mẹ chồng chị). Chị chỉ được chia phần công sức tu bổ, đóng góp vào đất và nhà đó (nếu có).

Điều 60, Luật HN-GĐ quy định: “Khi ly hôn, nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Điều kiện: Chị phải là người gặp khó khăn, túng thiếu và bản thân chị phải có yêu cầu (việc yêu cầu này có thể ghi ngay trong đơn ly hôn hoặc làm đơn riêng nếu yêu cầu cấp dưỡng sau thời điểm giải quyết ly hôn); thứ ba là yêu cầu đó phải có lý do chính đáng, ví dụ: khi ly hôn người vợ bị thất nghiệp, không có việc làm; người vợ bị bệnh tật, không có khả năng lao động mà không có tài sản để nuôi mình… Cuối cùng là chồng chị phải có điều kiện cấp dưỡng theo khả năng của họ. Việc cấp dưỡng sẽ chấm dứt trong trường hợp chị có thu nhập hoặc tài sản để tự nuôi mình; sau khi ly hôn chị đã kết hôn với người khác.

 
4/10 Tra loi giup em cau hoi nay Mot gia dinh co 4 nguoi con.Nguoi con Ca mat som de lai 2 dua con.Gia tai co 1 can nha 120trieu va 1 can nha 300trieu.Nguoi chong mat di de lai di chuc cho nguoi Me can nha 120trieu.Hoi loi tuc co phan cua cac thanh vien trong gia dinh? Trường hợp này, căn nhà 120 triệu là tài sản chung vợ chồng nền người mẹ được hưởng thừa kế theo di chúc ½ căn nhà này (phần của người chồng).

Căn nhà 300 triệu cũng chia đôi. Phần của người chết 150 triệu chia thừa kế đều cho nhưng người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của Bộ luật dân sự

 
         

Lỗi chính tả!

Tạp văn của Nguyễn Việt Hà
Một ông hành nghề thanh tra có vẻ là quan chức đã hồn nhiên và hồn hậu trả lời trên báo, rằng mình có mắc lỗi chính tả trong khi đang vất vả viết báo cáo gửi trình Thủ tướng.

Đại loại có một công trình bị thất thoát tới hàng tỷ đồng thì hơn một lần ông viết thành triệu đồng. Ông nhăn nhó khẳng định “Đây chỉ là lỗi chính tả chứ không có tiêu cực gì”.

Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Văn Hành, thì chính tả là Cách viết chữ được coi là chuẩn. Ví dụ như câu “miệng quan trôn trẻ” là một mẫu câu thành ngữ rất đúng chính tả Việt.

Từ thăm thẳm xa xưa cho đến mới tinh ngày nay thì lỗi chính tả vẫn được xem là lỗi trong veo phổ thông long lanh phổ cập và đặc biệt nó chứa chấp rất nhiều ngây thơ.
Nó có nhan nhản không những ở các cấp trong trắng trung tiểu học mà còn chình ình ở những tay sành sỏi thành thạo nghề viết. Vô số nhà văn giỏi chữ loay hoay không biết viết chữ “kẻ sĩ/sỹ” nên là I ngắn hay Y dài. Vô số những quan chức đầy đặn bằng cấp cũng bứt rứt khi viết chữ “bạc tỉ/tỷ” nên là Y dài hay I ngắn.

Lỗi chính tả nông nổi dễ mắc như vậy nên hầu hết nó được sự cảm thông khoan thứ, cực chẳng đã nếu gặp phải thầy cô nào khó tính lắm thì cũng chỉ ăn vài nhát thước kẻ vào mông đít.

Vì vậy khi bất đắc dĩ phải đối diện hoặc đối thoại với lương tâm hay lương tri mà thấy có điều gì gờn gợn thì con người ta thường hân hoan rồi nghiêm khắc kiểm điểm rằng mình đang mắc lỗi chính tả.

Thế nhưng trong nghệ thuật của sự dùng chữ, đại loại như văn hay thơ, thì chính tả hoặc một thứ có vẻ khó hơn nó một tý, ngữ pháp chẳng hạn lại luôn được các tay bút bậc thầy trân trọng bàn.

Hầu như tất cả bọn họ đều khẳng định rằng, mỗi một người viết có cá tính đều mang một thứ chính tả, một thứ ngữ pháp của riêng mình.

Trong bước đầu của tập tọng viết, nhiều người trẻ thường được các bậc trịch thượng già dặn rằng chớ có dùng nhiều thì, là, mà. Ở một đêm thơ sinh viên, một nam sinh cố tình quên những lời dặn khuôn vàng thước ngọc rụt rè mặt tái mét đứng lên đọc một bài thơ dài rất nhiều mà, là, thì có câu kết cuối.

Cũng cùng là một chén trà. Nhưng mà em rót lại là trắng đêm.

Nghe xong, không biết bao nhiêu nữ sinh phía dưới mắt ngân ngấn rưng rưng lệ ào ạt vỗ tay. Thơ đã xúc động thì cần quái gì ngữ pháp với cả chính tả.

Có lẽ xuất phát từ cái ý có vẻ vớ vẩn này nên rất nhiều nghệ sĩ của văn của thơ đã chủ động sáng tạo cố tình vi phạm những lỗi chính tả mang vẻ kinh điển.

Từ đấy mà suy, ông quan thanh tra kia (chữ dùng của đại văn hào Gô Gôn) đích thực là một A văng gác (tên tiếng tây phiên nôm nhằm chỉ các nghệ sĩ tiên phong có công cách tân thuộc một nghệ phái nào đấy).

Đổi mới khái niệm chữ rồi thêm vào đấy một nội hàm hoàn toàn khác cũ là khát khao muôn đời của bao nhiêu nghệ sĩ lớn. Có phải vì thế mà ở ta của ngày hôm nay, đã và đang hình thành một nghệ phái có tên là PMU 18 với đông đảo “nghệ sĩ” luôn đi đầu trong việc bóp và nặn ra một thứ chính tả mới. Ăn cắp thì viết thành thất thoát. Hối lộ thì viết thành quà biếu trên mức tình cảm. Đương nhiên, rút ruột tiền tỷ sẽ viết thành tiền triệu.

Thậm chí “nghệ sĩ ưu tú” Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng còn mạnh dạn vượt ra ngoài văn chương báo cáo để làm một cú nghệ thuật trình diễn sắp đặt (installation) kinh hoàng. Tác phẩm của nghệ sĩ này dài hàng chục ki lô mét cọc tiêu phủ xi măng bao quanh cốt tre.

Các quan chức thanh tra, kiểm tra, vì quá say mê nghệ thuật hậu hiện đại nên đã lim dim nhắm mắt tán thưởng. Chỉ có đám thảo dân ngu ngơ vô tình bị đứng xem bỗng cồn cào đau đớn bật khóc thầm. Hình như họ xót xa tủi thân cho chính mình, đã bao nhiêu năm nay vất vả chỉ biết viết theo đúng phép chính tả.


Cho nghìn năm sau

Đinh Thế Hưng

Hà Nội vẫn đẹp, đang rất đẹp và chúng ta có đủ khả năng làm cho nó đẹp. Nhưng nhất định đó không phải là vẻ đẹp phù hoa.  Đại lễ dù vui đến mấy rồi cũng qua đi. Sau khi cờ phướn bị dỡ bỏ, vôi ve sơn phết phai màu, Hà Nội còn gì cho con cháu mai sau

Những người già bảo rằng: Chưa bao giờ thấy Hà Nội đẹp như bây giờ. Còn nhà văn Nguyên Ngọc thì nói: Hà Nội đẹp khủng khiếp. Đại lễ nghìn năm Thăng Long đã bắt đầu bằng những lời ngợi khen như vậy. Quả là không sai nếu những ngày này người ta đến Hà Nội không ai không cảm thấy sửng sốt bởi Hà Nội( đương nhiên là nội thành Hà Nội lấy mốc giới từ đầu đường 32 trở vào ) như được thay áo mới. Tất cả từ con người, đến cảnh vật đều mang vẻ đẹp và phong cách rất tinh tươm và chỉn chu đúng như một ông chủ chuẩn bị đón khách khi nhà có đại sự. Đi qua đường Điện Biên buổi tối như lạc vào kinh đô ánh sáng, tháp Rùa thì lung linh và huyền ảo hơn, các phố chính sạch bách những mạng nhện chằng chịt, quán cóc, cửa hàng dường như cũng tự ý thức mà bớt nghênh ngang hơn trả lại cho vỉa hè chức năngg chính là đường của người đi bộ. Không có sự chuẩn bị công phu, không đầu tư đúng thỏa đáng thì làm sao có vẻ đẹp ấy. Đó là một cách lập luận không sai nếu lấy tiêu chí hình thức mà đánh giá.

Người được nhắc đến nhiều nhất lúc này là vị vua anh minh Lý Thái Tổ và bản chiếu dời đô bất hủ. Hà Nội không chỉ là một tên đất tên đường mà đã trở thành một khái niệm với tụ khí thiêng sông núi, kết tinh những giá trị tinh túy nhất của văn hóa, lịch sử, văn minh của người Việt. Để xây đắp được khái niệm đó phải mất hàng nghìn năm trước cả khi nhà Lý dời đô. Lý Công Uẩn không phải là người đầu tiên phát hiện ra vùng đất Thăng Long địa linh nhân kiệt, rồng cuộn hổ ngồi, mà trước đó, theo huyền sử, An Dương Vương đã chọn đất Cổ Loa, thành Đại La là phát kiến của Cao Vương Cao Biền, Lý Nam Đế đóng đô ở  Long Biên…Lịch sử ghi nhận công lao của Lý Thái Tổ chính là tầm nhìn và sự quyết đoán của ông dựa trên cái chung đó là tiền đồ của của dòng giống con rồng cháu tiên khi Chiếu dời đô nói lên khát vọng: Thăng Long sẽ trở thành nơi tính kế lâu dài cho con cháu về sau. Chắc hẳn khi thuyền rồng vua Lý cấp bến, Thăng Long cũng tưng bừng như bây giờ và sau này nữa, Thăng Long Hà Nội không thiếu những quốc lễ khi triều đình và dân chúng mở hội ca khúc khải hoàn khi đánh thắng quân xâm lược. Thế nhưng, những lễ và hội đó không phải cái mà lịch sử ghi nhận. Điều còn lại để con cháu nhắc đến chính là các triều đại, các thế hệ đã làm được gì cho mảnh đất Thăng Long và đất nước này trong suốt nghìn năm ấy. Chúng ta có một thủ đô xinh đẹp tức là thừa hưởng thành quả của tiền nhân. Chúng ta đang kỷ niệm nghìn năm trước Lý Thái Tổ dời đô. Nghìn năm sau con cháu sẽ kỷ niệm 2000 năm Thăng Long như chúng ta đang tưởng nhớ các vị tiền nhân và thế hệ bây giờ phải đứng ở vị trí xứng đáng trong dòng chảy lịch sử ấy.

Tổ chức thành công một lễ hội tầm cỡ quốc gia luôn là một sứctâm trạng của ép lớn đối với những người tổ chức. Tuy nhiên, sức ép đối với người tổ chức không nên để nó lan tỏa vào người dân, những chủ nhân của đại lễ bằng những lo âu vặt vãnh như đi làm kẹt xe, đi học muộn giờ, đi chơi sợ cấm đường… nói tóm lại là không ảnh hưởng đến nhịp sống thường ngày. Hà Nội vẫn đẹp, đang rất đẹp và chúng ta có đủ khả năng làm cho nó đẹp. Nhưng nhất định đó không phải là vẻ đẹp phù hoa.  Đại lễ dù vui đến mấy rồi cũng qua đi. Sau khi cờ phướn bị dỡ bỏ, vôi ve sơn phết phai màu, Hà Nội còn gì cho con cháu mai sau